VIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH


Zapraszamy wszystkich członków PTTK do nadsyłania swoich fotografii oraz diaporam do VIII OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH PTTK pt. "Byłem - Widziałem - Zdobyłem". Przegląd odbędzie się 16 maja 2020 roku w Wałbrzychu. Konkurs przeznaczony jest tylko dla członków PTTK.

VIII Ogólnopolski Przegląd Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

Organizatorzy:

 • Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
 • Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy:

 • Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
 • Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca
KFK Wałbrzych - Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Regulamin Konkursu Fotograficznego "BYŁEM - WIDZIAŁEM - ZDOBYŁEM"

 1. Organizatorem Konkursu jest Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej oraz Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko te fotografie, które zostały zgłoszone do konkursu przez ich autora, będącego członkiem PTTK.
 5. Zdjęcia lub multiplikacje należy przygotować i przesłać w formacie JPG w rozmiarze 1920 x 1080 (Full HD) w przeliczeniu na cm 51,88 x 29,18 i w rozdzielczości 94 piksele/cal. Zdjęcia będą eksponowane w systemie cyfrowym na elementach wystawienniczych (monitorach wystawowych) ustawionych poziomo.
 6. Każdy autor ma możliwość dowolnego zagospodarowania elementu wystawienniczego. Może to być jedno lub wiele zdjęć zmontowanych cyfrowo (multiplikacja). Jedyne ograniczenie to zachowanie wymiarów podanych powyżej.
 7. Zdjęcie (multiplikacja) powinno być opisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem autora, a dodatkowo w treści maila proszę podać miejsce i datę wykonania fotografii.
 8. Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu wystawione zostaną w Multimedialnej Galerii Obrazu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury ul. Wysockiego 29
 9. Zgłoszenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba zgłaszająca jest członkiem PTTK, jest autorem /autorką/ zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane nie wyrażają zastrzeżeń na ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.
 10. Osoba uczestnicząca w konkursie przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
 11. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu fotografii niezgodnych z założeniami konkursu. Decyzja o niedopuszczeniu do konkursu takich fotografii jest niepodważalna i ostateczna.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Terminy:

 • Zdjęcia należy przesłać drogą mailową do 31 marca 2020 roku na adres: baral53@wp.pl; telefon kontaktowy: +48 604-751-436
 • Termin otwarcia wystawy 16.05.2020 r. godz. 18.00 Wałbrzyski Ośrodek Kultury Wałbrzych ul. Wysockiego 29

Oceny zdjęć i podziału nagród ufundowanych przez KFK ZG PTTK, Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz PTTK O/Ziemi Wałbrzyskiej dokona Jury powołane przez organizatorów.

Autorzy zdjęć i diaporam wpisywani będą na KARTY OCEN przesyłanych do Jurorów zgodnie z kolejnością zgłoszenia udziału.Regulamin konkursu diaporam cyfrowych "BYŁEM - WIDZIALEM - ZDOBYŁEM"

 1. Organizatorem Konkursu jest Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej PTTK oraz Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko te diaporamy, które zostały zgłoszone do konkursu przez ich autora, będącego członkiem PTTK.
 5. Diaporama to przemyślany pokaz zdjęć połączonych ze sobą tematem konkursu, tworzący całość urozmaiconą motywem muzycznym. Jest to forma wykorzystującą możliwości fotografii cyfrowej połączonej w formę pokazu za pomocą programu do tworzenia pokazów multimedialnych, np. Windows Movie Maker czy Pro Show lub każdy inny.
 6. Czas trwania diaporamy nie może przekroczyć 3 minut.
 7. Diaporama powinna być opisana w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem autora i nagrana na płycie CD (płyta powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, tytuł diaporamy) lub jako plik z diaporamą umieszczona na dysku w „chmurze” opisany jak wyżej.
 8. Diaporamy zakwalifikowane do pokazu zostaną zaprezentowane podczas podsumowania konkursu w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury ul. Wysockiego 29.
 9. Zgłoszenie diaporamy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba zgłaszająca jest członkiem PTTK, jest autorem /autorką/ zdjęć. Prawa osób występujących w pokazie zostały wyjaśnione i osoby sportretowane nie wyrażają zastrzeżeń na ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.
 10. Osoba uczestnicząca w konkursie przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
 11. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych diaporam w dowolnym czasie dla celów promocji Konkursu.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu diaporam niezgodnych z założeniami konkursu. Decyzja o niedopuszczeniu jest niepodważalna i ostateczna.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Terminy:

 • Diaporamy należy przesyłać do 31 marca 2020 roku, przy czym;
  • diaporamy nagrane na płycie CD na adres: PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej ul. Konopnickiej 19 58-300 Wałbrzych,
  • diaporamy w postaci pliku umieszczonego „w chmurze” poprzez przesłanie linku do nich na adres e-mail: kosinscy_xl@wp.pl; telefon kontaktowy: 501 618 802 adres e-mail: kosinscy_xl@wp.pl
 • Termin otwarcia wystawy 16.05.2020 r. godz. 18.00 Wałbrzyski Ośrodek Kultury Wałbrzych ul. Wysockiego 29

Oceny diaporam i podziału nagród ufundowanych przez KFK ZG PTTK, Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz PTTK O/Ziemi Wałbrzyskiej dokona Jury powołane przez organizatorów.